БЕЛИ ТРАГ

У на­шој зе­мљи Ср­би­ји све je мо­гу­ће и до­пу­ште­но, али да ли то зна­чи да смо и ми као по­је­дин­ци сло­бод­ни да де­лу­је­мо по сво­јој во­љи и са­ве­сти у окви­ру ње­них гра­ни­ца? Па, мо­жда се та­ко чи­ни под ути­ца­јем про­па­ган­де о де­мо­кра­ти­ји, али, на жа­лост, то је са­мо при­вид јер се око нас де­ша­ва­ју ства­ри ко­ји­ма узрок је­два на­слу­ћу­је­мо, те­шко да их уоп­ште и при­ме­ћу­је­мо, а ути­чу на нас не­ми­ло­срд­но и вр­ло од­ре­ђе­но.
И да ли је уоп­ште ва­жно шта ми ра­ди­мо на зе­мљи док се из­над нас, на не­бу, фор­ми­ра бе­ла ре­шет­ка. Да, упра­во ре­шет­ка ко­ја и ствар­но и сим­бо­лич­но по­ка­зу­је и до­ка­зу­је наш пра­ви по­ло­жај, исти­ни­ту и ве­о­ма за­бри­ња­ва­ју­ћу си­ту­а­ци­ју у зе­мљи, али не са­мо на­шој зе­мљи, за­што би ми би­ли у би­ло че­му по­себ­ни?

avion

Пут­нич­ки ави­о­ни су та­ко­ђе укљу­че­ни у про­грам зап­ра­ши­ва­ња ста­нов­ни­штва отро­ви­ма.

Мно­ги су при­ме­ти­ли да се по­след­њих го­ди­на на не­бу де­ша­ва не­што ве­о­ма чуд­но. А ка­ко и не би, ка­да се уме­сто по­гле­да на би­стри пла­ви про­лећ­ни свод оку­пан ју­тар­њим сун­цем, по­ја­ви ру­жна и дра­ма­тич­на сли­ка де­бе­лих ави­он­ских тра­го­ва ко­ји не не­ста­ју, већ ша­ра­ју не­бо у пра­вил­ним раз­ма­ци­ма и оста­ју на ње­му са­ти­ма, ства­ра­ју­ћи тан­ки бе­ли­ча­сти пре­маз, скри­ва­ју­ћи див­но про­зрач­но ју­тро и пре­тва­ра­ју­ћи га у су­мор­ну и сум­њи­ву из­ма­гли­цу.
Са­да ће­мо по­ку­ша­ти да пра­ти­мо бе­ли траг не­по­зна­тих ави­о­на да ви­ди­мо до­кле ће нас он до­ве­сти!
Мо­жда би не­ко же­лео да зна ка­да је све то по­че­ло? Па, од­го­вор је од 2006. го­ди­не ка­да је Ср­би­ја пот­пи­са­ла уго­вор На­то – парт­нер­ство за мир. Да ли је мо­гу­ће скло­пи­ти мир са не­ким ко је пре пар го­ди­на ту исту зе­мљу на­то­пио ра­ди­о­ак­тив­ним бом­ба­ма, то на­ше де­бе­ле по­ли­ти­ча­ре са ду­бо­ким џе­по­ви­ма ни­је за­ни­ма­ло, а и са­да их не за­ни­ма, тре­ба би­ти искрен. Тек, исти ти љу­ди су, из са­мо њи­ма зна­них раз­ло­га, пре­да­ли на­ше не­бо, наш ва­здух, наш из­вор жи­во­та и пра­во на здра­вље, на рас­по­ла­га­ње стра­шним ави­о­ни­ма ко­ји из сво­јих утро­ба бљу­ју те­шке хе­миј­ске отро­ве, а они сви за­јед­но де­лу­ју по­ла­ко, али си­гур­но на све жи­ве ор­га­ни­зме на чи­је се гла­ве или кро­шње спу­шта­ју. Не да­нас или су­тра, већ за го­ди­ну, две или де­сет, не на нас, не­го на на­шу де­цу јер су она мно­го осе­тљи­ви­ја и под­ло­жни­ја хе­миј­ским ути­ца­ји­ма.
По­сто­је не­ки из­ве­шта­ји ко­ји да­ју на­зна­ке да се по­мо­ћу овог ду­го­го­ди­шњег про­јек­та пла­ни­ра ели­ми­ни­са­ње две ми­ли­јар­де љу­ди у на­ред­них 50 го­ди­на.
У сва­ком слу­ча­ју, пред Ва­ма су скра­ће­ни из­во­ди из до­ку­ме­на­та са до­ка­зи­ма о по­сто­ја­њу хе­миј­ских тра­го­ва ко­је ис­пу­шта­ју по­је­ди­ни ави­о­ни, при­ку­пље­ни од стра­не го­спо­ди­на Ни­ко­ле Алек­си­ћа, ди­рек­то­ра Еко­ло­шког по­кре­та Ср­би­је и ње­го­вих са­рад­ни­ка.
Од потписивања спо­ра­зу­ма „НА­ТО Парт­нер­ство за мир” 2006. го­ди­не на не­бу из­над Ср­би­је по­че­ли су да се оцр­та­ва­ју не­ки дру­га­чи­ји тра­го­ви ави­о­на и по­ја­вљу­ју но­ви, дру­га­чи­ји обла­ци. Шта год ти тра­го­ви пред­ста­вља­ли, је­дин­стве­ни став свих ис­тра­жи­ва­ча и по­сма­тра­ча је да су то ве­штач­ке тво­ре­ви­не, но­ва по­ја­ва и да ни­су нор­мал­ни кон­ден­за­ци­о­ни тра­го­ви мла­зних ави­о­на ко­је они оста­вља­ју иза се­бе.

КОНДЕЗАЦИОНИ ТРАГОВИ – СON­TRA­ILS
(Con­den­sa­ti­o­nal tra­ils)

На ве­ћим ви­си­на­ма, из­над 8.000 m због из­у­зет­но ни­ских тем­пе­ра­ту­ра, во­де­на па­ра из тур­би­на мла­зних ави­о­на тре­нут­но се кри­ста­ли­ше у кри­ста­ле ле­да ко­ји оста­ју на не­бу у ви­ду крат­ког бе­лог тра­га. Та­кав кон­ден­за­ци­о­ни траг се бр­зо ис­то­пи због че­га ни­је ду­гог ве­ка и мла­зни ави­он га прак­тич­но ву­че за со­бом ва­зду­шном пу­та­њом.

ХЕМИЈСКИ ТРАГОВИ – CHEM­TRA­ILS (Che­mi­cal tra­ils)

Хе­миј­ске тра­го­ве ави­о­на, тзв. chem­tra­ils, ка­рак­те­ри­шу бе­ли гу­сти тра­го­ви ко­ји оста­ју на не­бу иза мла­зних, али и иза пре­у­ре­ђе­них клип­них ави­о­на, ка­ко Еко-прав­ној за­шти­ти Еко­ло­шког по­кре­та Но­вог Са­да ја­вља­ју струч­на вој­на ли­ца са ад­ми­ни­стра­тив­не гра­ни­це на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји. Ови тра­го­ви се рас­про­сти­ру с кра­ја на крај хо­ри­зон­та у оштро огра­ни­че­ној пра­во­ли­ниј­ској фор­ми, оста­ју на не­бу са­ти­ма, по­ла­ко се ши­ре и пре­кри­ва­ју пла­во не­бо. Пу­та­ње ових тра­го­ва су ка­рак­те­ри­стич­не, ме­ђу­соб­но се укр­шта­ју под оштрим или нор­мал­ним углом ка­да у пре­се­ку ис­цр­та­ју сло­во X или ис­цр­та­ју не­бо у ви­ду ша­хов­ске та­бле.

За вре­ме то­плих да­на (али и зи­ми), ка­да се фор­ми­ра та­лас ви­со­ког ат­мос­фер­ског при­ти­ска, по­себ­но ују­тру и пред­ве­че, ак­тив­но­сти за­пра­ши­ва­ња се ин­тен­зи­ви­ра­ју.
На не­бу се уоча­ва ве­ли­ки број ави­о­на ко­ји на­из­ме­нич­но пре­ле­ћу. Ави­о­ни се по­ја­вљу­ју у гру­па­ма од 3 до 5 у па­ра­лел­ном ле­ту и у не­по­сред­ној бли­зи­ни је­дан од дру­гог. По­не­кад се ви­ди и 10 ави­о­на исто­вре­ме­но, ко­ји очи­глед­но ле­те ван про­пи­са­них ави­о­тран­спорт­них ко­ри­до­ра, као на при­мер из­над цен­тра гра­до­ва где је ина­че за­бра­ње­но пре­ле­та­ње ави­о­на.
Хе­миј­ски тра­го­ви се рав­но­мер­но рас­пр­шу­ју иза це­ле по­вр­ши­не кри­ла ави­о­на што ука­зу­је да се из­ба­цу­ју из рас­пр­ши­ва­ча. Хе­миј­ски тра­го­ви оста­вља­ју вр­тло­ге и ста­тич­не тра­го­ве. У ро­ку од не­ко­ли­ко са­ти ти тра­го­ви се по­ла­ко ши­ре и пре­тва­ра­ју у си­во-бе­лу ко­пре­ну ко­ја бло­ки­ра про­лаз сун­че­вих зра­ка, да би на кра­ју фор­ми­ра­ли за­тво­ре­ни пре­кри­вач на не­бу.
Хе­миј­ски тра­го­ви мо­гу има­ти на­гле пре­ки­де, што по­твр­ђу­је да се ра­ди о за­пра­ши­ва­њу хе­миј­ским аген­си­ма, а не о тра­го­ви­ма ра­да мла­зних ави­о­на над од­ре­ђе­ним под­руч­јем. За обла­ке ко­је фор­ми­ра­ју хе­миј­ски тра­го­ви та­ко­ђе је ка­рак­те­ри­стич­но да су „раз­ма­за­ни” по иви­ца­ма што ука­зу­је на по­ли­мер као но­са­ча је­ди­ње­ња ко­ја се рас­пр­шу­ју и ко­ји  ства­ра кон­ча­сте об­ли­ке. По­сле за­пра­ши­ва­ња хе­миј­ским тра­го­ви­ма при­ме­ћу­је се ‘ућ­ка­сти ква­ли­тет из­ма­гли­це на не­бу: ка­да се по­сма­тра Сун­це кроз овај слој ви­дљи­ва је жу­то-на­ран­џа­сто-зе­ле­на ко­ро­на. Ра­ди се, на­и­ме, о алу­ми­ни­јум­ском пра­ху ко­ји пре­ла­ма сун­че­ву све­тлост.
На кра­ју да­на, по­сле ин­тен­зив­ног запрашивања, над гра­до­ви­ма се уоча­ва ,,уља­ни” пре­кри­вач на ви­си­на­ма од 150 до 500 m ко­ји се раз­ли­ку­је од смо­га и ко­ји се за­тим спу­шта на зе­мљу . По пра­ви­лу, за­пра­ши­ва­ње тра­је не­пре­кид­но у пе­ри­о­ду од 3-4 да­на, а за­тим на­сту­па ки­ша, ко­ја спи­ра са­др­жај хе­миј­ских тра­го­ва на зе­мљу. Сам из­глед тра­го­ва на не­бу је то­ли­ко упе­ча­тљив да ап­со­лут­но ис­кљу­чу­је мо­гућ­ност да се ра­ди о нор­мал­ним кон­ден­за­ци­о­ним тра­го­ви­ма авио-са­о­бра­ћа­ја на не­бу, ка­квим об­ја­шње­њи­ма се че­сто по­ку­ша­ва уми­ри­ти уз­не­ми­ре­на јав­ност.

САСТАВ ХЕМИЈСКИХ ТРАГОВА

Не­за­ви­сни ис­тра­жи­вачи из Не­мач­ке, Ита­ли­је, Фран­цу­ске, САД, Ка­на­де, Аустра­ли­је и оста­лих др­жа­ва све­та уста­но­ви­ли су да хе­миј­ски тра­го­ви са­др­же је­ди­ње­ња ко­ја су све са­мо не здрав­стве­но без­бед­на, још ма­ње ко­ри­сна. У хе­миј­ским тра­го­ви­ма про­на­ђе­ни су од­ре­ђе­ни те­шки ме­та­ли, бак­те­ри­је, гљи­ви­це, пе­сти­ци­ди, ми­ко­пла­зма, лар­ве не­ких ин­се­ка­та не­свој­стве­них ло­ка­ци­ји на ко­ју се из­ба­цу­ју, као и не­ки об­ли­ци ве­штач­ког жи­во­та про­из­ве­де­ног на­но­би­о­тех­но­ло­ги­јом.
Wil­li­am Tho­mas , на­гра­ђи­ва­ни ка­над­ски ис­тра­жи­вач­ки но­ви­нар и не­при­ко­сно­ве­ни ауто­ри­тет са пре­ко три­де­сет го­ди­на ис­ку­ства, ко­ји је пр­ви оба­ве­стио јав­ност о хе­миј­ским тра­го­ви­ма, на­пи­сао је чи­тав низ чла­на­ка и књи­гу о chem­tra­ils-има, а сни­мио је и до­ку­мен­тар­ни филм. На ње­го­вим стра­ни­ца­ма се мо­гу на­ћи мно­га све­до­чан­ства, из­ве­шта­ји, нај­но­ви­ја са­зна­ња и ТВ ре­пор­та­же о хе­миј­ским тра­го­ви­ма. Tho­mas је пр­ви спро­вео хе­миј­ску ана­ли­зу ка­пљи­ца и узо­ра­ка па­да­ви­на узе­тих на­кон за­пра­ши­ва­ња хе­миј­ским је­ди­ње­њи­ма. Ка­сни­је су и дру­ги ис­тра­жи­ва­чи по­твр­ди­ли ње­го­ве ре­зул­та­те. У узор­ци­ма chem­tra­ils-а су про­на­ђе­не сле­де­ће суп­стан­це, хе­миј­ска је­ди­ње­ња и ор­га­ни­зми:

–  Алу­ми­ни­јум ок­сид
–  Ба­ри­јум ок­сид
–  Ман­ган
–  Гво­жђе
–  Строн­ци­јум
–  Бак­те­ри­је Pse­u­do­mo­nas aeru­gi­no­sa и P. flo­re­scens
–  Ба­ци­ли и ен­те­ро­бак­те­ри­је
–  Strep­tomyces и дру­ге вр­сте гљи­ви­ца и пле­сни
–  Де­хи­дри­ра­на људ­ска цр­ве­на и бе­ла крв­на зрн­ца
–  Ди­бро­ме­тан, кан­це­ро­ге­ни до­да­так за го­ри­во и ин­сек­ти­цид (Ethy-le­ne di­bro­mi­de- EDB)
–  Ен­зи­ми и бак­те­ри­је ко­је се ко­ри­сте у по­ступ­ци­ма мо­ди­фи­ка­ци­је ДНК
–  Влак­на­сте ма­те­ри­је сме­ђе или бе­ле бо­је, слич­не па­у­чи­ни.

Чи­ни се да се хе­миј­ски са­став вре­ме­ном ме­ња. Ра­ни из­вје­шта­ји го­во­ри­ли су о ле­пљи­вим или же­ла­ти­на­стим ка­пљи­ца­ма ко­је су па­да­ле с не­ба на­кон за­пра­ши­ва­ња, а ка­сни­је се че­шће спо­ми­њу тан­ка ми­кро­влак­на слич­на па­у­чи­ни. По све­му су­де­ћи, они ко­ји сто­је иза овог про­гра­ма екс­пе­ри­мен­ти­шу са раз­ли­чи­тим ти­по­ви­ма и ме­ша­ви­на­ма хе­ми­ка­ли­ја тра­же­ћи нај­бо­љи ре­зул­тат, што об­ја­шња­ва за­што се опа­жа­ња и ефек­ти с вре­ме­ном раз­ли­ку­ју. У сва­ком слу­ча­ју, мно­ги љу­ди су се раз­бо­ле­ли по­сле ди­рект­ног кон­так­та с па­у­чи­ном или ка­пљи­ца­ма про­на­ђе­ним на те­ре­ну и објек­ти­ма по­сле по­ја­ве chem­tra­ils-a.

НАЧИН РАСПРШИВАЊА ХЕМИЈСКИХ ТРАГОВА

На број­ним ин­тер­нет адре­са­ма се мо­гу ви­де­ти фо­то­гра­фи­је уну­тра­шњо­сти ави­о­на са угра­ђе­ним ме­тал­ним ре­зер­во­а­ри­ма уме­сто пут­нич­ких се­ди­шта са хе­миј­ским сред­стви­ма ко­ја се рас­пр­шу­ју ши­ром све­та. Ви­де се и фо­то­гра­фи­је раз­ли­чи­тих мла­зни­ца по­ста­вље­них на ре­пу, по­ду, бо­ку или кри­ли­ма ави­о­на.
На ин­тер­не­ту се, та­ко­ђе, мо­гу на­ћи ви­део сним­ци из ва­зду­ха ави­о­на у ак­ци­ји то­ком за­пра­ши­ва­ња хе­миј­ским је­ди­ње­њи­ма на ко­ји­ма се ја­сно ви­ди хе­миј­ско за­пра­ши­ва­ње ка­ко из­ла­зи из кри­ла и тру­па, а не из тур­би­на. Та­ко­ђе се ви­ди и мо­ме­нат укљу­чи­ва­ња мла­зни­ца за за­пра­ши­ва­ње.
Пут­нич­ки ави­о­ни, ко­ји су та­ко­ђе укљу­че­ни у про­грам зап­ра­ши­ва­ња, пре­пра­вља­ју се мон­ти­ра­њем раз­ли­чи­тих мла­зни­ца за за­пра­ши­ва­ње да би то­ком ко­мер­ци­јал­них пут­нич­ких ле­то­ва вр­ши­ли за­пра­ши­ва­ње ста­нов­ни­штва отро­ви­ма. Це­ви то­а­ле­та у ави­о­ну се спа­ја­ју са це­ви­ма ре­зер­во­а­ра хе­миј­ских је­ди­ње­ња. На тај на­чин се зна­чај­но сма­њу­ју тро­шко­ви рас­пр­ши­ва­ња хе­миј­ских је­ди­ње­ња над ста­нов­ни­штвом ши­ром све­та и ма­ски­ра­ју  ак­ци­је за­пра­ши­ва­ња људ­ске по­пу­ла­ци­је ко­мер­ци­јал­ним пут­нич­ким авио-са­о­бра­ћа­јем.
На по­је­ди­ним сај­то­ви­ма на Ин­тер­не­ту ре­кла­ми­ра­ју се ави­о­ком­па­ни­је ко­је ну­де услу­ге мон­ти­ра­ња мла­зни­ца рас­пр­ши­ва­ча хе­миј­ских је­ди­ње­ња у све ти­по­ве пут­нич­ких, те­рет­них и вој­них ави­о­на.

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ ХЕМИЈСКИХ ТРАГОВА

Хе­миј­ски тра­го­ви су при­сут­ни на не­бу свих др­жа­ва чла­ни­ца НА­ТО али­јан­се и др­жа­ва пот­пи­сни­ца спо­ра­зу­ма о тзв. Парт­нер­ству за мир, та­ко да се са си­гур­но­шћу мо­же за­кљу­чи­ти ко­ја др­жа­ва и ко­ја вој­на ор­га­ни­за­ци­ја сто­ји иза тро­ва­ња ста­нов­ни­штва хе­миј­ским је­ди­ње­њи­ма.

kemtrejls

Типична „решетка“ на небу након запрашивања

ЗДРАВСТВЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ЗАПРАШИВАЊА ХЕМИЈСКИМ ТРАГОВИМА

Нај­че­шћи симп­то­ми од по­сле­ди­ца зап­ра­ши­ва­ња хе­миј­ским тра­го­ви­ма су: упо­ран ка­шаљ, про­бле­ми са гор­њим ди­сај­ним пу­те­ви­ма и про­бав­ни по­ре­ме­ћа­ји, упа­ла плу­ћа, из­у­зе­тан умор, ле­тар­ги­ја, вр­то­гла­ви­ца, гу­би­так ори­јен­та­ци­је, гу­би­так кон­цен­тра­ци­је, гла­во­бо­ље, пец­ка­ње у очи­ма, бо­ло­ви у згло­бо­ви­ма и ми­ши­ћи­ма, уко­че­ност вра­та, кр­ва­ре­ња из но­са, де­пре­си­ја, те­ско­ба, гу­би­так кон­тро­ле над бе­ши­ком, нер­во­зни ти­ко­ви итд. Симп­то­ми пр­во по­га­ђа­ју ста­ри­је и осла­бље­не осо­бе као и де­цу.
Mиcha­e­la Pe­ce-a, ле­ка­ра из Ари­зо­не, уз­не­ми­ри­ло је на­гло по­ве­ћа­ње бро­ја слу­ча­је­ва опи­са­них смет­њи до ко­јих је до­шло по­сле по­ја­ве хе­миј­ских тра­го­ва у ње­го­вом кра­ју:
При­ме­тио сам да ла­бо­ра­то­риј­ске ана­ли­зе узо­ра­ка ко­се ко­је сам на­пра­вио на не­ки­ма од мо­јих па­ци­је­на­та, без из­у­зет­ка по­ка­зу­ју ВИ­СО­КЕ кон­цен­тра­ци­је ба­ри­ју­ма. Ана­ли­за мо­је вла­сти­те ко­се по­ка­за­ла је ви­со­ку кон­цен­тра­ци­ју ба­ри­ју­ма.(…), што зна­чи да ба­ри­јум или уно­си­мо хра­ном или на­шу ко­су кон­та­ми­ни­ра не­ки спољ­ни из­вор.
Алу­ми­ни­јум је не­у­ро­ток­син, про­у­зро­ку­је ког­ни­тив­не дис­функ­ци­је и оште­ће­ње мо­зга. По­треб­но је ви­ше го­ди­на да се оште­ће­ње ма­ни­фе­сту­је, у то­ку ког пе­ри­о­да алу­ми­ни­јум по­ла­ко уни­шта­ва мо­зак.
По­сто­је по­сред­ни до­ка­зи ко­ји по­ве­ћа­не кон­цен­тра­ци­је алу­ми­ни­ју­ма у во­ди и ва­зду­ху по­ве­зу­ју са дра­стич­ним по­ра­стом обо­ле­лих од Ал­цхај­ме­ро­ве бо­лест.
Ба­ри­јум се до­бро раз­ла­же у во­ди и уко­ли­ко се ин­ге­сти­ра мо­же да иза­зо­ве по­те­шко­ће при ди­са­њу, по­ви­шен крв­ни при­ти­сак, сто­мач­не ири­та­ци­је, оти­ца­ње мо­зга, ми­шић­ну сла­бост, оште­ће­ње је­тре, бу­бре­га, ср­ца и сле­зи­не. Ба­ри­јум та­ко­ће мо­же да иза­зо­ве кан­цер. По­сле­ди­це по здра­вље љу­ди од уду­са­ња ба­ри­ју­ма ни­су по­зна­ти.
Пре­ве­ли­ка из­ло­же­ност ман­га­ну по­себ­но ути­че на ре­спи­ра­тор­не ор­га­не и мо­зак. Хро­нич­но тро­ва­ње ман­га­ном про­из­и­ла­зи од про­ду­же­ног уди­са­ња пра­ши­не и ди­ма и мо­же да до­ве­де до стал­не хен­ди­ке­пи­ра­но­сти. Симп­то­ми тро­ва­ња ман­га­ном укљу­цу­ју: сла­бост, по­спа­ност, емо­ци­о­нал­не по­ре­ме­ћа­је, спа­зма­тиц­не гр­че­ве и па­ра­ли­зу. Ман­ган спре­ча­ва раз­вој жи­во­тињ­ских фе­ту­са. Му­шкар­ци ко­ји су из­ло­же­ни ве­ли­ким ко­ли­чи­на­ма ман­га­на по­ста­ју им­по­тент­ни. Син­дром ко­ји иза­зи­ва ман­ган по­ка­зу­је сле­де­ће симп­то­ме: пси­хич­ке по­ре­ме­ћа­је, ту­пост, сла­бост у ми­ши­ћи­ма, гла­во­бо­ље и не­са­ни­це. Ман­ган та­ко­ђе мо­же да про­у­зро­ку­је Пар­кин­со­но­ву бо­лест, плућ­ну ем­бо­ли­ју и брон­хи­тис. Симп­то­ми тро­ва­ња ман­га­ном су ха­лу­ци­на­ци­је, за­бо­рав­ност и оште­ће­ње нер­вног си­сте­ма.
Још је­дан са­сто­јак узо­ра­ка хе­миј­ских тра­го­ва је и ethyle­ne di­bro­mi­de (EDB) ко­ји је ви­со­ко ток­си­чан. Из­ла­га­ње овом отро­ву мо­же да оште­ти ср­це, бу­бре­ге, је­тру и про­у­зро­ку­је ин­фек­ци­је ди­сај­них ор­га­на као и упа­лу плу­ћа. ЕДБ је та­ко­де де­си­кант (ису­ши­вач), ису­шу­је тки­во слу­зо­ко­же и ко­жу и иза­зи­ва јак свраб, цр­ве­ни­ло, оте­кли­не и ис­пу­ца­лост ко­же ко­ја те­шко за­ра­ста. ЕДБ сма­њу­је број спер­ма­то­зо­и­да, а по­ред то­га де­лу­је му­та­ге­но и кан­це­ро­ге­но.
Пад тем­пе­ра­ту­ре кр­ви про­пра­ћен «гри­пом» без тем­пе­ра­ту­ре, знак је за хро­нич­ну гљи­вич­ну ин­фек­ци­ју. Гљи­ви­це сво­ју при­сут­ност та­ко­ђе по­ка­зу­ју ра­зним ауто­и­му­ним по­ре­ме­ћа­ји­ма, од хро­нич­ног умо­ра и фи­бро­ми­јал­ги­је, до оштрих бо­ло­ва у згло­бо­ви­ма, вр­то­гла­ви­це, мен­тал­не кон­фу­зи­је и крат­ко­трај­ног гу­бит­ка пам­ће­ња.
По све­до­че­њу здрав­стве­них рад­ни­ка, у по­ра­сту су ма­лиг­не бо­ле­сти, бо­ле­сти ре­спи­ра­тор­ног си­сте­ма, по­ре­ме­ћа­ји ср­ча­ног ра­да, ко­жни осип, аст­ма, кр­ва­ре­ња из но­са, хро­нич­ни за­мор, де­кон­цен­тра­ци­ја, пад иму­ни­те­та, кар­ци­ном, агре­сив­ност и по­себ­но за­бри­ња­ва­ју­ћи по­раст нео­бја­шњи­вих на­пра­сних смр­ти код мла­дих љу­ди.
Оно што по­себ­но иза­зи­ва стра­хо­ва­ња су но­ве бо­ле­сти ко­је се по­ве­зу­ју ис­кљу­чи­во са са­др­жа­јем хе­миј­ских је­ди­ње­ња ме­ђу ко­ји­ма је по по­сле­ди­ца­ма нај­стра­шни­ја Мор­ге­лон­со­ва (Mor­gel­lons) бо­лест (der­ma­ti­tis ic­hti­o­sa) где кроз ко­жне ле­зи­је на ко­жи те­ла чо­ве­ка из­ла­зе ни­ти ве­штач­ког жи­во­та ство­ре­них био-на­но­тех­но­ло­ги­јом оних струк­ту­ра ко­је спро­во­де мон­стру­о­зно за­пра­ши­ва­ње ста­нов­ни­штва хе­миј­ским је­ди­ње­њи­ма.
Те ни­ти су та­ко ди­зај­ни­ра­не да се сје­ди­ња­ва­ју у влак­на у те­лу чо­ве­ка од удах­ну­тих че­сти­ца, од до­дир­ну­тог ма­те­ри­ја­ла из па­у­чи­на­стих ни­ти из­ба­че­них из ави­о­на ко­јим за­пра­шу­ју ста­нов­ни­штво. По ди­зај­ну, ова влак­на се ком­би­ну­ју, она има­ју спо­соб­ност ме­ђу­соб­не ко­му­ни­ка­ци­је и по­ве­зу­ју се у мре­жу ко­ја се угра­ди у би­о­ло­шки си­стем ор­га­ни­зма и на­па­ја­ју се би­о­ло­шком енер­ги­јом ор­га­ни­зма. Оне ула­зе у мо­зак чо­ве­ка, ме­ња­ју му свест, а од мно­го­број­них ле­зи­ја на ко­жи сти­че се ути­сак као да је ко­жа чо­ве­ка пре­кри­ве­на ри­бљом кр­љу­шти.

Мо­гу­ће је да је циљ ове струк­ту­ре да­љин­ско упра­вља­ње жи­вим би­ћи­ма.

МОГУЋИ РАЗЛОЗИ ЗАПРАШИВАЊА ХЕМИЈСКИМ ЈЕДИЊЕЊИМА

Об­ја­шње­ња ко­ја се мо­гу чу­ти као не­зва­нич­ни раз­ло­зи за­пра­ши­ва­ња ста­нов­ни­штва хе­миј­ским је­ди­ње­њи­ма су:
– кон­тро­ла гло­бал­ног за­гре­ва­ња,
– упра­вља­ње кли­мат­ским про­ме­на­ма – ге­о­ин­же­ње­ринг (Ge­o­en­gi­ne­e­ring),
– да­љин­ско упра­вља­ње људ­ском по­пу­ла­ци­јом
– иза­зи­ва­ње па­да иму­ни­те­та ста­нов­ни­штва ра­ди про­фи­та фар­ма­це­ут­ске ин­ду­стри­је,
– де­по­пу­ла­ци­ја ста­нов­ни­штва на пла­не­ти Зе­мљи (ге­но­цид),
– ин­те­рес кор­по­ра­ци­ја ко­је про­из­во­де ге­нет­ски мо­ди­фи­ко­ва­не ор­га­ни­зме (ГМО).

ЗАКЉУЧАК

На осно­ву из­не­тих чи­ње­ни­ца, оби­ља ма­те­ри­ја­ла, сни­ма­ка и ви­део-за­пи­са, са­ку­пље­них ма­те­ри­јал­них до­ка­за у ви­ду ар­те­фа­ка­та из­ба­че­них из ави­о­на, све­до­че­ња уз­не­ми­ре­них гра­ђа­на Ре­пу­бли­ке Ср­би­је и ис­тра­жи­ва­ча из це­лог све­та, обо­ле­лих љу­ди и струч­ња­ка из ме­ди­цин­ских на­у­ка, мо­же се из­ву­ћи са­мо је­дан мо­гу­ћи за­кљу­чак:
про­тив чо­ве­чан­ства, след­стве­но то­ме и про­тив гра­ђа­на Ре­пу­бли­ке Ср­би­је, во­ди се ра­ди­о­ло­шко-хе­миј­ско-би­о­ло­шки рат. Ко­је га за­ку­ли­сне струк­ту­ре во­де и из ко­јих раз­ло­га мо­же се по­сред­но за­кљу­чи­ти из тек­ста о ци­ље­ви­ма Но­вог свет­ског по­рет­ка укле­са­ног на ка­ме­ним бло­ко­ви­ма те­шким 600 то­на под на­зи­вом ,,Аме­рич­ки Сто­ун­хенџ“. На пр­вом ме­сту упи­са­но је „Одр­жа­вај­те чо­ве­чан­ство ис­под 500.000.000 (пет­сто ми­ли­о­на) у рав­но­те­жи са при­ро­дом“.
Про­тив чо­ве­чан­ства је ско­ва­на за­ве­ра, за­ве­ра по­сто­ји, ци­ље­ви за­вере се јав­но пред­ста­вља­ју и спро­во­де, про­тив чо­ве­чан­ства се во­ди ра­ди­о­ло­шко-хе­миј­ско-би­о­ло­шки рат. Што се то пре при­хва­ти као очи­глед­на, не­по­ре­ци­ва исти­на, би­ће са­чу­ван ве­ћи број ре­про­дук­ци­о­но спо­соб­ног ста­нов­ни­штва Ре­пу­бли­ке Ср­би­је.
На др­жа­ви сто­ји устав­на и за­кон­ска оба­ве­за да утвр­ди основ усту­па­ња те­ри­то­ри­јал­ног ин­те­гри­те­та Ре­пу­бли­ке Ср­би­је агре­со­ри­ма ко­ји вр­ше ра­ди­о­ло­шко-хе­миј­ско-би­о­ло­шку агре­си­ју над ста­нов­ни­штвом Ре­пу­бли­ке Ср­би­је, да утвр­ди раз­ло­ге не­из­вр­ша­ва­ња устав­них и за­кон­ских оба­ве­за од­го­вор­них др­жав­них ор­га­на и функ­ци­о­не­ра и да по­сту­пи по за­ко­ну; по­диг­не кри­вич­ну при­ја­ву про­тив од­го­вор­них ли­ца и о то­ме оба­ве­сти јав­ност.