екологија и здравље

СЛОБОДА НА ТАЊИРУ

СЛОБОДА НА ТАЊИРУ

Ево јед­ног уз­не­ми­ру­ју­ћег спи­ска ко­ји је по­чео да кру­жи ин­тер­не­том, па се не­ги­рао, па се иг­но­ри­ше, а не­ки су га схва­ти­ли и озбиљ­но, за­ви­си ко га је про­чи­тао. Ли­ста ГМО про­из­во­да у про­дав­ни­ца­ма ши­ром Ср­би­је: 1. Snic­kers, Mars, Twix, Milky…

О НАРКОМАНИЈИ…

О НАРКОМАНИЈИ…

Нар­ко­ма­ни­ја, то је бо­лест, зло­чин, страст, не­сре­ћа. Нар­ко­ма­ни­ја – то је бо­лест те­ла, ду­ше, ду­ха. То је још јед­но, мо­жда и нај­ве­ће ис­ку­ше­ње људ­ског ро­да у овим пре­да­по­ка­лип­тич­ним вре­ме­ни­ма. Да ли се мо­же по­мо­ћи ду­ши ко­ја про­па­да, ако њен вла­сник…

БЕЛИ ТРАГ

БЕЛИ ТРАГ

У на­шој зе­мљи Ср­би­ји све je мо­гу­ће и до­пу­ште­но, али да ли то зна­чи да смо и ми као по­је­дин­ци сло­бод­ни да де­лу­је­мо по сво­јој во­љи и са­ве­сти у окви­ру ње­них гра­ни­ца? Па, мо­жда се та­ко чи­ни под ути­ца­јем про­па­ган­де…