митологија и народни обичаји

КУЛТ ДРВЕТА код старих Славјана

КУЛТ ДРВЕТА код старих Славјана

У да­ле­ком вре­ме­ну на­ших пре­да­ка и њи­хо­ве мно­го­бо­жач­ке ве­ре др­во је по­себ­но по­што­ва­но. Иако се да­нас ви­ше осла­ња­мо на „се­ћа­ња“ ко­ја су утка­на у на­род­ној тра­ди­ци­ји не­го на ве­ро­до­стој­не по­дат­ке ко­је смо са­ми са­тр­ли у про­шло­сти, украт­ко ће­мо се освр­ну­ти…